Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Ekopłatnik
ekopłatnik logo

Deklaracja dostępności Ekopłatnika

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ekopłatnika.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Część pól formularzy jest niezgodna ustawą w zakresie opisów pól, co wynika z konieczności implementacji formularzy w zgodności ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018 r. poz. 2527).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono w dniu:
 • Deklarację poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu:

Metoda przygotowania deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest: Aldona Stahlberger, tel. 77 44 82 165, e-mail:a.stahlberger@opolskie.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, do której mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adres rpo.gov.pl.
Osobą do kontaktu w sprawie procedury wnioskowo-skargowej jest: Aldona Stahlberger, tel. 77 44 82 165, e-mail: a.stahlberger@opolskie.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Depratement Ochrony Środowiska
45-867 Opole, ul. Hallera 9
Tel.: 77 44-29-310
E-mail: dos@opolskie.pl
Strona internetowa: https://www.opolskie.pl/

Adres do korespondencji:
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole

Dostępność architektoniczna

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jest zlokalizowany na terenie miasta Opola:

przy ul. gen. J. Hallera 9

 • Departament Ochrony Środowiska - Opłaty Środowiskowe

W wyżej wymienionym obiekcie wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

ul. gen. J. Hallera 9 w Opolu

 • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – budynek skład się z trzech segmentów A, B i C. Segment C posiada dźwig osobowy, który daje możliwość przemieszczania się na wszystkie kondygnacje tego segmentu; segmenty A i B nie są wyposażone w dźwigi osobowe; na poziom parteru budynku (segmenty „A”, „B” i „C”) osoby ze szczególnymi potrzebami mają dostęp po pochylni przystosowanej do poruszania się na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym do segmentu „C”.
 • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych – jak w pkt a); w obiekcie (na parterze segmentu „C”) jest pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – w segmencie „A” jest punkt informacyjny i stolik do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa punktu informacyjnego przywołuje pracownika UMWO, który podejmie się obsługi ww. osób; przy wejściu do budynku, na parterze w segmencie „C” jest umieszczona na ścianie informacja na temat rozkładu departamentów i biur w budynku,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – jest taka możliwość,
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze w budynku.

W celu zapewnienia należytej obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego określił zasady dostępu do swoich usług, które są dostępne na stronie BIP Urzędu w zakładce: Informacja dotycząca sposobu obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W celu zapewnienia należytej obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego określił zasady dostępu do swoich usług, które są dostępne na stronie BIP Urzędu pod adresem: https://bip.opolskie.pl/2016/09/informacja-dotyczaca-wdrozenia-ustawy-o-jezyku-migowym-i-innych-srodkach-komunikowania-sie/

Informacje dodatkowe

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi.
Wprowadziliśmy w Ekopłatniku szereg nowoczesnych udogodnień, wśród których znajdują się:

Opisy pól formularzy

Przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane i uporządkowane aby przemieszczanie pomiędzy nimi było wygodne i intuicyjne.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarki, w tym:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

 • [CTRL] oraz [+]: powiększenie widoku
 • [CTRL] oraz [-]: pomniejszenie widoku

Opera:

 • [SHIFT] oraz [+]: powiększenie widoku
 • [SHIFT] oraz [-]: pomniejszenie widoku